TPS 2018

Slovenská tunelárska asociácia sa po úspechu konferencie Tunely a Podzemné stavby 2015 rozhodla konferenciu zopakovať aj v roku 2018. Za uplynulé 3 roky slovenské tunelárske staviteľstvo opätovne pokročilo. Len v období od roku 2015 boli dokončené a do prevádzky uvedené štyri diaľničné tunely – Šibenik, Poľana, Svrčinovec a Považský Chlmec. Okrem nich sú vo výstavbe ďalšie štyri diaľničné tunely – Ovčiarsko, Žilina, Višňové a Prešov, ako aj dva železničné tunely – Diel a Milochov.

Konferencia s medzinárodnou účasťou Tunely a podzemné stavby 2018 sa opäť konala v Žilina, v hoteli Holiday Inn v dňoch 23. až 25. mája 2018. Stretlo sa na nej 366 účastníkov zo Slovenskej republiky, Českej republiky, ale aj zo Španielska, Rakúska, Talianska, Nemecka, Belgicka a Číny. Záštitu konferencii udelil minister dopravy a výstavby Árpád Érsek. Generálnym partnerom konferencie bol Doprastav, a.s., hlavnými partnermi Dopravoprojekt, a. s., Metrostav, a. s. a PPA Controll, a. s. Organizátori konferencie už tradične poskytli možnosť bezplatnej účasti študentom vysokých škôl, pričom túto možnosť využilo celkom 40 študentov zo 4 slovenských univerzít.

Po privítaní účastníkov predsedníčkou prípravného výboru Ing. Viktóriou Chomovou v úvode konferencie vystúpil ako zástupca MDV SR riaditeľ odboru projektov cestnej a vodnej infraštruktúry Ing. Ľuboš Ďurič. Za mesto Žilina pozdravil účastníkov konferencie viceprimátor Ing. Patrik Groma. Organizátori konferencie tiež využili jej úvod na poďakovanie a ocenenie trom vysokoškolským pedagógom, ktorí sa svojou dlhoročnou prácou zaslúžili o súčasný stav technického poznania a úrovne náročnej disciplíny výstavby a prevádzky dopravných tunelov a podzemných stavieb. Ocenení boli prof. František Schlosser zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity, prof. Jiří Barták zo Stavebnej fakulty ČVUT Praha a doc. Juraj Ďurove z Fakulty BERG technickej univerzity v Košiciach.

V prvom bloku konferencie zazneli úvodné prednášky. Predniesli ich podpredseda Slovenskej tunelárskej asociácie Ing. František Očkaják s témou Tunelové staviteľstvo na Slovensku, zástupca Národnej diaľničnej spoločnosti Ing. Martin Cvoliga s prezentáciou Príprava a výstavba tunelov na diaľniciach a rýchlostných cestách a Dipl. Ing. Kajetan Matt zo spločnosti ILF Consulting Engineers s prednáškou z realizácie jedného zo svetových tunelových megaprojektov Brenner Basis Tunnel – výsledky optimalizácie a harmonizácie návrhu projektu.

Konferencia v nasledovných dvoch dňoch pokračovala vybranými prednáškami a piatimi odbornými sekciami, keď zaznelo celkom 42 prednášok. V prvom bloku vybraných prednášok sme mali možnosť vypočuť si prezentáciou prípravy tunela Višňové z pohľadu financovania, prednášku o súčasnom stave výstavby železničných tunelov Diel a Milochov, ako aj prezentácie výstavby metra v Dohá a podmorského cestného tunela Solbakk.

V sekcii Navrhovanie a realizácie podzemných stavieb odznelo 10 prednášok, prezentovaný bol stav prípravy a výstavby viacerých slovenských tunelových projektov, medzi nimi tunelov Višňové, Ovčiarsko, Žilina, Považský Chlmec, Svrčinovec a Soroška. Okrem slovenských prednášok sme mali príležitosť vidieť viaceré prezentácie zahraničných projektov.

Celkom 8 prednášok priniesla sekcia Geotechnický prieskum a monitoring, pričom prezentácie sa týkali aj stavieb tunelov Čebrať, Poľana, Diel, Soroška a Ejpovice. V sekcii Technologické vybavenie a bezpečnosť prevádzky podzemných stavieb bolo prezentovaných 7 prednášok.

Menší počet prednášok priniesli sekcie Sanácie a rekonštrukcia podzemných stavieb, v ktorej boli prezentované dve prednášky a sekcia Zmluvné vzťahy a manažment rizík s jednou prednáškou. Tieto sekcie boli doplnené vybranými prednáškami, medzi ktorými zazneli aj dve veľmi zaujímavé prezentácie výstavby železničného tunela Ejpovice v Českej republike, jedna z pohľadu investora a druhá z pohľadu zhotoviteľa stavby. Okrem prednášok bola odborná časť konferencie tvorená aj posterovou sekciou, v rámci ktorej bolo prezentovaných 19 posterov.

V posledný deň konferencie 25. mája 2018 sa uskutočnili štyri zaujímavé exkurzie, ktoré ponúkli ukážku všetkého, čo sa v súčasnosti deje okolo tunelov na Slovensku. Razenie tunelových rúr mohli účastníci vidieť na stavbe železničných tunelov Diel a Milochov, dokončovacie práce na stavebnej časti a prípravu pre realizáciu technológie na diaľničných tuneloch Ovčiarsko a Žilina. Na stavbe tunela Višňové bolo možné vidieť razenie tunelových rúr ako aj realizáciou definitívnych konštrukcií. Posledná exkurzia smerovala na Integrované operátorské pracovisko v SSÚD Považská Bystrica, odkiaľ je riadená prevádzka tunela Považský Chlmec.

Záverečné poďakovanie za úspešný priebeh konferencie opäť patrí jej organizátorom, prípravnému výboru a partnerom konferencie, ale najmä prednášajúcim a všetkým jej účastníkom.

Oznámenie
Zborník

Sekcia 1 - Navrhovanie a realizácie podzemných stavieb
01. Tunel Soroška – jednorúrové riešenie pre južné Slovensko
02. Kolektor Hlávkův most – specifika výstavby
03. Tunel Žilina - podzemné dielo realizované v zložitých inžinierskogeologických podmienkach
04. Definitívne úpravy portálov tunelov Svrčinovec a Poľana tvorené vystuženými horninovými konštrukciami s drôtokamenným lícom
05. Porovnanie výpočtových modelov pre technológie NRTM a ADECO - RS
06. Trendy v technológiách pre podzemnú výstavbu a pre sanácie podzemných diel
07. Posouzení stability skalních svahů
08. Návrh a realizace definitivního ostění za stříkaného betonu s rozptýlenou výztuží
10. Vplyv presnosti a spoľahlivosti usmerňujúcich geodetických meraní pri projektovaní a výstavbe tunelov
11. Posouzení podzemních konstrukcí na seizmické zatížení
12. Hydropower scheme Los Cóndores. Construction strategy. Lining design and 3D numerical analysis of special sections
13. Výstavba tunela Svrčinovec
14. Cut and Cover Tunnel in LBJ Express Highway in Dallas Texas USA
15. Vplyv konštitučného modelu na statický výpočet podzemných diel
16. Tunel Spitzenberg
17. Zhodnotenie výstavby tunela Považský Chlmec z hľadiska nadvýlomov
18. Vliv reologických změn betonu na chování sekundárního ostění tunelu
20. Fight against the nature - Žilina tunel
21. The Role of Monitoring and Modelling for an Efficient Operation of EPB Machines
22. Drenážne geokompozity Low&Bonar – významná pomoc pri riešení odvodnenia v tuneloch a podzemných stavbách
23. Hydroizolácie v tuneloch
24. Dynamická analýza vplyvu trhacích prác v lome na primárne ostenie tunela
25. Optimization Potential for Pipe Umbrella Supported Tunnels due to Recent Technical Developments
26. Tunelový řetězec Granitztal
27. Sekundárne ostenie tunelov z prostého betónu

Sekcia 2 - Sanácia a rekonštrukcia podzemných stavieb
01. Oprava zavaleného tunelu v Turecku
02. Obnova železničného tunela Petersberg -Nemecko
03. Rekonstrukce železničního tunelu v Teplicích nad Metují
04. Stabilita násypu pri portáli tunela Višňové
05. Revízia TP 049 Vetranie cestných tunelov

Sekcia 3 - Geotechnický prieskum a monitoring
01. Výstavba a charakterizace Podzemního výzkumného pracoviště Bukov
02. Určenie infiltračnej oblasti a dopadov razenia tunela Višňové na podzemné vody
03. Inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery v novej trase tunela Čebrať
04. Tunel Ejpovice - zkušenosti z provádění geotechnického monitoringu
05. Předběžné posouzení interakce základu dálničního mostu na konstrukci stávajícího železničního tunelu
06. Tunelování ve flyšových horninách západních Karpat
08. Požiadavky a nároky na geodetické práce pri výstavbe tunelov
09. Innovative geophysical technologies for the exploration of faults, karstic structures and cavities in tunneling
10. Inžinierskogeologické a geotechnické pomery masívu Poľana
11. Výsledky a skúsenosti z geotechnického a hydrogeologického monitoringu tunela Diel
12. Inžinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické pomery horninového masívu tunela Soroška
13. Geofyzikální měření v předvrtech a seismické prosvěcování z podzemních staveb

Sekcia 4 - Technologické vybavenie a bezpečnosť prevádzky podzemných stavieb
01. The problem of noise on the access to tunnels and roads in trench to open air
02. Evakuace osob z tunelů železnice a metra v kontextu ochrany měkkých cílů
03. Automatic Incident Detection software: how video analytics can improve the traffic management of roads and tunnels. Case study: Svrcinovec and Polana tunnels
04. Príprava operátorov tunelov a ďalšie aktivity CVD
06. Premenné dopravné značenie ako účinný nástroj na riešenie mimoriadnych udalostí v tuneloch a diaľniciach
07. Realizácia technológie v tuneloch Svrčinovec a Poľana
08. Ekologická neutralizácia priemyselných alkalických odpadových vôd s CO2
09. Analýza alarmov cestného tunela
10. Budovanie operátorských pracovísk pre riadenie tunelov
12. Tunelový simulátor pre overenie vplyvu technológií na evakuačné doby

foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto