čo je STA | stanovy | členstvo v STA | členovia | organizačná štruktúra

Čo je STA

Slovenská tunelárska asociácia je dobrovoľným združením právnických a fyzických osôb s vymedzenou odborno-záujmovou sférou pôsobnosti v odbore podzemného staviteľstva.

Podporuje aktivity v odbore podzemného staviteľstva so zameraním na intenzívne a extenzívne využitie podzemných priestorov v príslušných oblastiach, ktorými sú najmä: dopravná infraštruktúra, vodné hospodárstvo, energetika, podzemné inžinierske siete, podzemná urbárna infraštruktúra, ekologické stavby, podzemné skladovanie produktov a iné.

Zastupuje záujmy odbornej verejnosti v podzemnom stavebníctve SR v medzinárodnej mimovládnej organizácii ITA/AITES.